Pogotowie oświetleniowe
801 800 103

Elektromonter ds. oświetlenia

10-05-2021


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

elektromonter dbr

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wyksztalcenie zawodowe lub średnie techniczne: elektrotechnik, elektryk, elektromonter lub pokrewne
 • uprawnienia SEP - E - świadectwo kwalifikacyjne do 1 kV,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • dyspozycyjność,
 • dobry stan zdrowia, praca na wysokości,
 • gotowość do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych,
 • odpowiedzialność, sumienność, rzetelność,
 • dodatkowym atutem będą: uprawnienia operatora żurawia przeładunkowego HDS, operatora koparko-ładowarki kat. III, prawo jazdy kat. C lub C+E.

Główne zadania na stanowisku:

 • naprawa linii kablowych i napowietrznych oraz budowa sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych.
 • wykonywanie prac konserwacyjnych na sieci elektroenergetycznej.

Zapewniamy:

 • pracę w dużej, dynamicznie zarządzanej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • zdobycie cennego doświadczenia wśród najlepszych specjalistów w branży
 • dobre warunki finansowe
 • umowę o pracę

Co dajemy w zamian:

oferta bąkowo

 

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 10.05.2021 roku. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: rekrutacja.oswietlenie@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie listu numeru referencyjnego i nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.


Prosimy o załączenie w CV oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji prowadzonych przez ENERGA Oświetlenie sp. z o. o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922."

 


Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Oświetlenie sp. z o.o.

 

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Oświetlenie sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr…………….’’

 

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w przyszłych naborach, przez okres dłuższy niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr …………….  przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o., w okresie …………….. miesięcy od jego zakończenia , w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Oświetlenie sp. z o.o.”

 

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

2) Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oswietlenie@energa.pl, 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. a) przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO;
 2. b) przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe innej niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 3. c) przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. d) podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

5) Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 1. a) imię(imiona) i nazwisko;
 2. b) datę urodzenia;
 3. c) dane kontaktowe kandydata;
 4. d) wykształcenie;
 5. e) kwalifikacje zawodowe;
 6. f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. a) inne dane zwykle niewymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych;
 2. b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczone je w dokumentach aplikacyjnych.

6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. a) Podmioty Grupy Orlen, w tym Energa SA, Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.,
 2. b) Podmioty świadczące usługi prawne;
 3. c) Podmioty dostarczające korespondencję,
 4. d) Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
 5. e) Podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO;
 6. f) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

Administrator powierza dane osobowe dostawcom usług lub produktów działających na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7) Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.

8) Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 7. g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

stopka bąkowo

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem