AWARIE!!! Pogotowie oświetleniowe
801 800 103

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU


Spółka ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

ogłasza

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU

Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

 

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

a) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
b) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;
c) oświadczenia o:

 • korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.

2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:

a) oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa);
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
 • informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 • wiedza z zakresu działalności spółki;
 • doświadczenie zawodowe w danej branży;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
 • zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych;
 • znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

4. Tryb postępowania

 1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu;
 2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do 5 czerwca 2020 roku do godziny 16:00 na adres: ENERGA SA Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk;
 3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. „nie otwierać”;
 4. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 roku;
 5. Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie;
 6. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do 15 czerwca 2020 roku w ENERGA SA w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk;
 7. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania;
 8. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny;
 9. Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego;
 10. Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem